ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

A Magyar Katolikus Családegyesület mint adatkezelő, adatvédelmi kötelezettségei:   

    1. A Magyar Katolikus Családegyesület tevékenységével kapcsolatban minden adatkezelést a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak megfelelően végez.
   

    2. A Magyar Katolikus Családegyesület a védendő adatokat bizalmasan, elkülönítve, csak az arra illetékes munkatárs által hozzáférhetően, az adatok biztonságát garantáló biztonsági, technikai és szervezési intézkedések megtételével írásos anyagok esetében elzárva, digitális formában pedig a Magyar Katolikus Családegyesület számítógépein jelszóval védve tárolja; kezelésükre csak a Magyar Katolikus Családegyesület titoktartásra kötelezett munkatársai jogosultak.
   

3. A Magyar Katolikus Családegyesület személyes adatokat gyűjt és tárol
        a. saját és idegen rendezvényekre történő jelentkezések és a programok szervezése céljából,        

        b. hírek, információk, tájékoztatók, hírlevelek szétküldése érdekében és       

        c. az Egyesület tagjainak nyilvántartása céljából.       

        d. az Egyesület munkavállalóiról. 


    4. A Magyar Katolikus Családegyesület rendezvényeire jelentkezők személyes adatai (név, egyházmegye, plébánia, lakcím, e-mail, telefon, speciális igény, pl. diéta, stb.) 
        a. kizárólag a megadott rendezvény megszervezése és lebonyolítása érdekében kezelhetők       

        b. a kezeléséhez és a 3.b. pont szerinti kategóriába való besoroláshoz a jelentkezők hozzájárulása szükséges       

        c. kezelése a bizalmas adatok kezelésére vonatkozó szabályok szerint (l. jelen szabályzat 2. pont) végzendő.       

        d. tárolását az adott rendezvény után még öt évig köteles a bizalmas adatok kezelésére vonatkozó szabályok szerint (l. jelen szabályzat 2. pont) fenntartani       

        e. ezen idő alatt az adat csak az adatközlő személyes kérésére módosítható, vagy törölhető.        f. amennyiben az Egyesület egy másik (bel-, vagy külföldi) szervezet által szervezett rendezvényre való jelentkezés érdekében gyűjt be adatokat, az adatok továbbításához a jelentkező hozzájárulását kell kérnie.


    5. A Magyar Katolikus Családegyesület a hírek, információk, tájékoztatók, hírlevelek szétküldése érdekében gyűjtött személyes adatokat       

        a. az ezen anyagokat megkapni szándékozó adatközlők személyes kérése (jelentkezése) alapján gyűjti és tárolja;        

        b. a jelentkezési felületen a Magyar Katolikus Családegyesület feltünteti a jelentkezés mindenkori visszavonásának módját       

        c. a Magyar Katolikus Családegyesület az így gyűjtött adatokat kizárólag a megadott információs anyagok, tájékoztatók, stb. szétküldésére használja       

        d. az adatokat csak az adatközlő személyes kérésére módosítja vagy törli.       

        e. az adatokat törli az adott információs anyag, tájékoztató stb. megszüntetésekor, vagy ha az adatok elévültek (pl. az e-mail vagy postacím nem működik)
   

    6. A Magyar Katolikus Családegyesület tagjainak személyes adatait és a tagdíjak befizetését a bizalmas iratként kezelt tagnyilvántartás tartalmazza.        

       a. Az egyesületi tagság a belépési kérelmeknek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. A belépési kérelmen közölt adatokat az Egyesület bizalmas adatokként (l. 2. pont) kezeli és a tag felvétele esetén felveszi a bizalmas anyagként kezelt tagnyilvántartásba.       

       b. A tagok adatai csak a tagok írásbeli kérelme esetén módosíthatók.        

       c. A tagsági viszony bármi okból történő megszűnése esetén (l. az Alapszabály III.3 pontját) adatai a tagnyilvántartásból törlésre kerülnek.


    7. A Magyar Katolikus Családegyesület az alkalmazásában álló személyek személyes adatait a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak megfelelően kezeli.        

       a. A munkavállalás szándékával benyújtott iratokat (önéletrajzok, igazolások, dokumentum másolatok, azok mellékletei, stb.) bizalmas iratként kezeli.       

       b. A fel nem vett jelentkezők által benyújtott iratokat a jelentkezéstől számított 6 hónapon belül az Egyesület megsemmisíti.       

       c. A felvételt nyert munkavállaló által benyújtott iratokat Archívumában bizalmas dokumentumként (l. 2. pont) tárolja, és senkinek nem továbbítja, a munkaviszony megszűnte esetén azonban 6 hónapon belül megsemmisíti. 


    8. A Magyar Katolikus Családegyesület személyes adatokat továbbít az érintettek hozzájárulásának birtokában kül- és belföldi hatóságoknak és szervezeteknek a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban lefektetett szabályok szerint
       a. Konferenciákon, tanácskozásokon, ünnepségeken való részvétel előkészítése céljából       

       b. Nemzetközi és hazai szervetekben való tagsági viszony létesítése céljából       

       c. Szellemi termékek jogdíjának rendezése céljából.


    9. A Magyar Katolikus Családegyesület a bérszámfejtéssel egy külső vállalkozást bíz meg. A vállalkozás a munkaszerződések, a munkabeszámolók és jelenléti ívek birtokában végzi a bérszámfejtést.


    10. A Magyar Katolikus Családegyesület a könyvelési feladatokkal és az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elkészítésével egy külső vállalkozást bíz meg. Ez a vállalkozás a számlát kibocsátó vagy a számlát befogadó természetes személy nevén, lakcímén és adóazonosító jelén/adószámán kívül személyes adatokat nem fogad be.


    11. A Magyar Katolikus Családegyesület honlapjai felületeit úgy alakítja ki, hogy azok a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával működjenek. A Magyar Katolikus Családegyesület honlapja semmilyen személyes adatot nem gyűjt, nem tárol, és onnan semmilyen személyes adat nem érhető el.


    12. A Magyar Katolikus Családegyesület honlapja (katcsal.hu) két sütit helyez el a böngészőben, ezek alkalmazására a honlapon figyelmeztetés olvasható.       

       a. a süti             i. neve: f478e7bd8266f7b136625adbf4f9d777,    ii. funkciója: belépés a honlapra     iii. időtartama: a böngészőben beállítható       

       b. a süti             i. neve: accept_cookie             ii. funkciója: a sütik elfogadása             iii. időtartama: a böngészőben beállítható


    13.  A Magyar Katolikus Családegyesület szerződéses partnereitől az erre vonatkozó jogszabályok által megszabott személyes adatokat kéri be a szerződés megkötéséhez.        

       a. A megkötött szerződéseket elektronikusan és /vagy papír alapon bizalmas dokumentumként (l. 2. pont) tárolja a szerződés teljesítését követő 5 évig.        

       b. A megkötött és a megkötési folyamatban lévő szerződésekhez a Magyar Katolikus Családegyesület titoktartásra kötelezett munkatársai férhetnek hozzá.        

       c. A Magyar Katolikus Családegyesület névjegykártyákat nem gyűjt, és nem tárol.


Budapest, 2018. aug. 21.