FAMILIARIS CONSORTIO

II. János Pál pápa apostoli buzdítása
az egész Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a keresztény család feladatairól a mai világban (Róma, 1981)
Kelt Rómában Szent Péternél, 1981-ben november 22-én, Krisztus Király ünnepén, pápaságunk negyedik évében. 
II. JÁNOS PÁL PÁPA

Szent István Társulat az Apostoli Szentszék könyvkiadója Budapest, 1982.
a hivatalos latin szövegből fordította: Dr. Diós István

A buzdítás itt olvasható.

Tartalom ...


Előszó

BEVEZETÉS
1. Az Egyház a család szolgálatában
2. Az 1980-as Szinódus, mint az előző szinódusok munkájának folytatója
3 A házasság és a család drága kincse

ELSŐ RÉSZ: A CSALÁD FÉNY- ÉS ÁRNYOLDALAI KORUNKBAN
4. A helyzetismeret szükségessége
5. Az evangéliumi értékelés
6. A család helyzete a mai világban
7. A jelenlegi helyzet hatása a hívők lelkiismeretére
8. Korunknak bölcsességre van szüksége
9. Fokozatosság és megtérés
10. Beépülés a kultúrába

MÁSODIK RÉSZ: ISTEN TERVE A CSALÁDRÓL ÉS A HÁZASSÁGRÓL
11. Az ember Istennek, a Szeretetnek képmása
12. A házasság: az Isten és az ember közötti szövetség képe
13. Jézus Krisztus és a házasság szentsége
14. A gyermekek a házasság legdrágább ajándékai
15. A család mint személyes közösség
16. A házasság és a szüzesség


HARMADIK RÉSZ: A KERESZTÉNY CSALÁD FELADATAI
17. Család, légy, ami vagy!

I. EGY SZEMÉLYES KÖZÖSSÉG KIALAKÍTÁSA
18. A közösség kezdete és ereje a szeretet
19. A házastársi közösség oszthatatlan egysége
20. Fölbonthatatlan közösség
21. A család tágabbkörű közössége
22. A nő jogai és kötelességei
23. A nő és a társadalom
24. A nő méltóságának sérelmei
25. A férfi mint férj és apa
26. A gyermek jogai
27. Az öregek a családban

II. AZ ÉLET SZOLGÁLATA
A) Az élet továbbadása
28. A teremtő Isten szeretetének munkatársai
29. Az Egyház mindig régi és mindig új tanítása és törvénye
30. Az Egyház az élet oldalán áll
31. Isten tervének egyre inkább meg kell valósulnia
32. Az ember és hivatásának egységes szemlélete
33. Az Egyház a nehéz helyzetben levő házastársak Tanítója és anyja (Magistra et Mater)
34. A házastársak erkölcsi útja
35. A házastársaknak meggyőződésre és konkrét segítségre van szükségük

B) A nevelés
36. A szülők nevelői joga és kötelessége
37. Az emberi élet lényeges értékeire irányuló nevelés
38. A szülők nevelői küldetése és a házasság szentsége
39. Az Egyház első megtapasztalása
40. Kapcsolat más nevelő tényezőkkel
41. Sokszoros szolgálat az élet javára

III. RÉSZESEDÉS A TÁRSADALOM FEJLŐDÉSÉBEN
42. A család a társadalom első és eleven sejtje
43. A családi élet mint a közösség és a részesedés megtapasztalása
44. A család társadalmi feladata
45. A társadalom a család szolgálatában
46. A család jogai
47. A keresztény család felelőssége és kegyelme
48. Egy új nemzetközi rend érdekében

IV. RÉSZESEDÉS AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS KÜLDETÉSÉBEN
49. A család az Egyház misztériumában
50. Egy sajátosan és eredeti módon egyházi feladat

A) A keresztény család: hívő és evangelizáló közösség
51. A hit: Isten családra vonatkozó tervének fölfedezése és csodálata
52. A keresztény család evangelizációs szolgálata
53. Egyházi szolgálat
54. Az Evangéliumot hirdetni kell minden teremtménynek

B) A keresztény család: Istennel dialógusban levő közösség
55. Az Egyház családi szentélye
56. A házasság: a kölcsönös megszentelés szentsége és kultikus cselekmény
57. A házasság és az Eucharisztia
58. A megtérés és kiengesztelődés szentsége: a gyónás
59. A családi imádság
60. Az imádság nevelői
61. Liturgikus és magánimádság
62. Imádság és élet

C) A keresztény család: az ember szolgálatában álló közösség
63. A szeretet új parancsa
64. Minden testvérben föl kell fedezni Isten képmását

NEGYEDIK RÉSZ: A CSALÁDI PASZTORÁCIÓ IDŐSZAKAI, FORMÁI, MUNKÁSAI ÉS NEHÉZ ESETEI

I. A CSALÁDI PASZTORÁCIÓ IDŐSZAKAI
65. Az Egyház végig kíséri útján a keresztény családot
66. A házassági előkészület
67. Az esküvő
68. Megkeresztelt, de nem hívő jegyesek evangelizációja és házasságkötése
69. A házasság megkötése utáni pasztoráció

II. A CSALÁDI PASZTORÁCIÓ FORMÁI
70. Az egyházi közösség és konkréten a plébánia
71. A család
72. Egyesületek a családok érdekében

III. A CSALÁDI PASZTORÁCIÓ MUNKÁSAI
73. A püspökök és a papok
74. A szerzetesek és szerzetesnők
75. Szakértő világi hívők
76. A tömegtájékoztatás

IV. A CSALÁD PASZTORÁCIÓJA NEHÉZ ESETEKBEN
77. Rendkívüli körülmények
78. A vegyesházasságok
79. Lelkipásztori eljárás néhány rendellenes esetben
80. A próbaházasság
81. A szabad szerelem
82. Katolikus hívők csak polgári házasságban
83. Elvált, de újra nem házasodott házastársak
84. Elvált és újra megházasodott emberek
85. Akik család nélkül élnek

86. BEFEJEZÉS

Jegyzetek

A buzdítás itt olvasható.